Header Image
โครงสร้างบุคลากร
watermark

 

โครงสร้างบุคลากร
 

นายวันชัย อาจกมล

นายวันชัย อาจกมล
ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรติดต่อ : 02 507 6466
 

นางสาวนภาพร ธรธรรม

นางสาวนภาพร ธรธรรม
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นางสาวประภาสิริ ดลบัญดาลโชค

นางสาวประภาสิริ ดลบันดาลโชค
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 

นางสาวอิงค์สนิษฐา ผดุงศิลป์

นางสาวอิงค์สนิษฐา ผดุงศิลป์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 

นางสาวรินทร์พิชา ศรีจันทร์

นางสาวรินทร์พิชา ศรีจันทร์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 

 

นางสาวกุสุมา สิทธิวงศ์

นางสาวกุสุมา สิทธิวงศ์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายชยพบ เรืองเพ็ง

นายชยพล เรืองเพ็ง
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
 

นางสาวยุวธิดา กุลชาติ

นางสาวยุวธิดา กุลชาติ
นักวิชาการพาณิชย์
 

นายอนุชา แก้วประเสริฐ

นายอนุชา แก้วประเสริฐ
นักวิชาการพาณิชย์
 

 

กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า 1
เบอร์โทรติดต่อ : 02 507 7012
 

นายระพี ศิวิลัย

นายระพี ศิวิลัย
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า 1
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นางสาวสมหมาย น่วมภักดี

นางสาวสมหมาย น่วมภักดี
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 

 

- ว่าง -
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 

นางอมรศิริ บัวเงิน

นางอมรศิริ บัวเงิน
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 

 

นางสาวยุวดี จันทร์ประสิทธิ์

นางสาวยุวดี จันทร์ประสิทธิ์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางสาวอันตรา  บุญญาทร

นางสาวอันตรา  บุญญาทร
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

 นางสาวภัตราภรณ์ แซ่เหงี่ยว

นางสาวภัตราภรณ์ แซ่เหงี่ยว
นักวิชาการพาณิชย์

นายพัทธนันท์ อิสระวิทยะชัย

นายพัทธนันท์ อิสระวิทยะชัย
นักวิชาการพาณิชย์

 

กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า 2
เบอร์โทรติดต่อ : 02 507 6929
 

นางสาวจารุนันท์ เนติวิเชียร

นางสาวจารุนันท์ เนติวิเชียร
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า 2
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นางพิมพ์พิศา ถิรธรรมสาร

นางพิมพ์พิศา ถิรธรรมสาร
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 

 

- ว่าง -
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 

นายสืบพงษ์ พูนวรรณกุล

นายสืบพงษ์ พูนวรรณกุล
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 

 

นางสาวฉัตรสุชล คุ้มถนอม

นางสาวฉัตรสุชล คุ้มถนอม
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นายภัฐน อัตรภาณุวิทยา

นายภัฐน อัตรภาณุวิทยา
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นางสาวสุรีรัตน์ ศรีสวัสดิ์

นางสาวสุรีรัตน์ ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการพาณิชย์

 

- ว่าง -
นักวิชาการพาณิชย์

 

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศเศรษฐกิจการค้าภูมิภาค
เบอร์โทรติดต่อ : 02 507 6905
 

นางศิริภา กุลดิลก

นางศิริภา กุลดิลก
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสารสนเทศเศรษฐกิจการค้าภูมิภาค
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายพงศธร โพธิ์แก้ว

นายพงศธร โพธิ์แก้ว
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 
 

 

- ว่าง -
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 
 

นางสาวจีราภา เทพเวที

นางสาวจีราภา เทพเวที
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 
 
 

นางสาวกณิกนันท์ สธนวสุ

นางสาวกณิกนันท์ สธนวสุ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายทรงพล สังข์รุ่ง

นายทรงพล สังข์รุ่ง
นักวิชาการพาณิชย์

นางสาวมัชฌิมา ถิรธรรมสาร

นางสาวมัชฌิมา ถิรธรรมสาร
นักวิชาการพาณิชย์
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรติดต่อ : 02 507 6223
 

นางสาวรัตนาภรณ์ ภู่จิรเกษม

นางสาวรัตนาภรณ์ ภู่จิรเกษม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 นายปัญญา โพธิ์เกตุ

นายปัญญา โพธิ์เกตุ
พนักงานธุรการ ส3

นางสาวประสบพร พยุง

นางสาวประสบพร พยุง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 152,459