Header Image
ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 1/2567
watermark

วันที่ 16 มกราคม 2567 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายนายวันชัย อาจกมล ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 1/2567 โดยนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมมีมติดังนี้
1. รับทราบคำสั่งของศาลปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาให้ระงับการแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรในส่วนของภูมิภาคที่ 4 (ท้องที่จังหวัดภาคใต้) จำนวน 4 คน ไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่าการเลือกตั้งในบางหน่วยเลือกตั้ง ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
2. รับทราบการแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรจำนวน 20 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 11 คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฯ
3. เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนฯ จำนวน 6 คน
4. เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร จำนวน 12 คน


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 152,394