Header Image
กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ในหัวข้อ "การเขียนคำกล่าวหา การแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการคุ้มครองผู้กล่าวหา พยาน หรือ ผู้เกี่ยวข้อง"
watermark

วันที่ 16 มกราคม 2566 กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ในหัวข้อ "การเขียนคำกล่าวหา การแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการคุ้มครองผู้กล่าวหา พยาน หรือ ผู้เกี่ยวข้อง" เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากร มีความรู้และตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นการสร้างเครือข่ายการรับรู้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในกระทรวงพาณิชย์ มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 152,496