Header Image
ผู้อำนวยการบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (นายวันชัย อาจกมล) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 8/2566
watermark

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ผู้อำนวยการบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (นายวันชัย อาจกมล) ได้รับมอบหมายจาก ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายกีรติ รัชโน) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 8/2566 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) เป็นประธาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 152,439