กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

กิจกรรม

37 ยอดเข้าชม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP

กิจกรรมเริ่มวันที่ 1 เม.ย. 2564 ถึง 31 พ.ค. 2564

ไม่ระบุเวลา

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP  มืออาชีพ 
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ให้เป็นักการตลาดมืออาชี เืพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้า OTOp ระดับประเทศ  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
   - ผู้ประกอบการ OTOP Select 
   - ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 5 ดาว 
   - ผู้ประกอบการชุมชนที่มีศักยภาพด้านการตลาด
โดยดำเนินกิจกรร ดังนี้   1. ภาคกลาง เดือนเมษายน 2564   
                                   2. ภาคเหนิอ เดือนเมษายน 2564
                                   3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนพฤษภาคม 2564
                                   4. ภาคใต้ เดือนพฤษภาคม 2564
สมัครได้ตังแต่วันนี้ ถึง 26 มีนาคม 2564 

รูปภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร