กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2563

กรมการค้าภายใน 1 เม.ย. 2563 อ่าน [164]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศ กกร. ฉบับที่ 14.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์