กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภค ระดับประเทศ

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 27 มี.ค. 2563 อ่าน [168]

...
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 : กระทรวงพาณิชย์ได้จัดประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภค ระดับประเทศ โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานคณะทำงาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะทำงาน เช่น รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมการค้าภายใน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และมีผู้อำนวยการกองบริการการพาณิชย์ภูมิภาค (นายวันชัย อาจกมล) เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งคณะทำงานเฉพาะกิจนี้แต่งตั้งขึ้นเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคและบริโภค รวมทั้งการรับเรื่องร้องเรียนหรือรับแจ้งเบาะแสกรณีมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ การติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและบริการ และสอดส่องพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์