กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาขีดความสามารถผ่านการจัดการความรู้ (Knowledge Management-KM)

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 4 ก.พ. 2563 อ่าน [276]

...
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุชาติ สินรัตน์) เป็นประธานในสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาขีดความสามารถผ่านการจัดการความรู้ (Knowledge Management-KM) ของกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางสาวพัทยา เชิงสะอาด อดีตที่ปรึกษาการพาณิชย์ นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางธนันดา ทีปวัชระ) ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ (นางธัญสร สวัสดี) ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุุคคล (นายนิลรัตน์ ตันสกุล) พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร (นางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์) พาณิชย์จังหวัดนครปฐม (นายพงศ์สุธี สุขศิริ) และผู้อำนวยการกลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า (นางสาวกษมา สุทธวิชัย) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม มาร่วมให้ความรู้ในการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและนำประสบการณ์มาประยุกต์ในการทำงาน ของบุคลากรของกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรในการเป็นศูนย์เชื่อมโยงประสานความช่วยเหลือระหว่างภูมิภาคกับส่วนกลาง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

สรุปผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ.PDF


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์