กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

แบบฟอร์มการรายงานพิเศษ

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 24 ม.ค. 2563 อ่าน [2027]

...

แบบฟอร์มการรายงานพิเศษ

        กรุณาเลือกหัวข้อรายงานเพื่อเข้าสู่ช่องทางการรายงาน

***รายงานสถานการณ์หน้ากากอนามัย***  เปลี่ยนแปลงช่องทางรายงานเป็น http://opswarehouses.moc.go.th
แบบสำรวจลูกจ้างเหมา ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
 

การเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดนราธิวาส
 


ระบบติดตามประเมินผลโครงการสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม Web Conferenceรายงานสถานการณ์สินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีนกรอบเบื้องต้นของแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำรวจค่าใช้จ่ายตามโครงการ Smart โชวห่วยรายงานร้านค้าธงฟ้าเข้าร่วมการปรับภาพลักษณ์บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์