กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

แบบฟอร์มการรายงานพิเศษ

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 24 ม.ค. 2563 อ่าน [20406]

...

แบบฟอร์มการรายงานพิเศษ

        กรุณาเลือกหัวข้อรายงานเพื่อเข้าสู่ช่องทางการรายงาน


+

รายชื่อเจ้าหน้าที่จัดทำแบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจรายบุคคลของสพจ.

+

รายงานยอดบริจาคกฐินพระราชทาน ปี 2565

+

แผนการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรระดับจังหวัด ปี 2566 (ข้าว/มันสำปะหลัง/ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)


+
 
สำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านโปรแกรม Zoom

+

ประมาณการการใช้จ่ายงบดำเนินงานของ สพจ. ปี 65


+
 
สำรวจรายชื่อเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าอาหาร 2565 ผ่านระบบ Zoom

+
 

ข้อมูลการใช้กระดาษของกลุ่ม ทอ.


+
 
รายชื่อหัวหน้ากลุ่มสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 
+
 
สำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแผนระดับจังหวัด วันที่ 3 มีนาคม 2565
+  สำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านโปรแกรม zoom (คณะทำงานกำกับติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าฯ)

+
 
-ร่าง- แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกระทรวงพาณิชย์ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

+
 
แบบรายงานจุดจำหน่ายหมูเนื้อแดง ตามโครงการ "พาณิชย์ลดราคา!! ช่วยประชาชน"  

+
 
แบบสำรวจการแก้ไขปัญหาการขนส่งผลไม้ไทยไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนและอื่นๆ

+

ข้อมูลการแต่งกายชุดปกติขาวเข้าร่วมงานพิธีการสำคัญในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

+

ทบทวนข้อมูลการจัดทำประกันภัยรถยนต์ สพจ.

+

สรุปรายงานสถานการณ์ข้าวของจังหวัดแหล่งผลิตข้าวเปลือกนาปี
ปีการผลิต 2564/65

+

รายชื่อผู้ประสานงานหลักของกรมฯ ในการประชุมหารือและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด Web Conference

+
 
การประมาณการงบประมาณการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรปี 64

+
 
รายชื่อผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าวันพาณิชย์ 

+
 
ฐานข้อมูลชื่อ เบอร์ อีเมล์ จังหวัด
+
สำรวจเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ผ่านระบบ Zoom
 

+
 
ITA 2564 ข้อมูลบุคลากรภายใน (Internal)
+
ITA 2564 ข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (External)
 

+
 
ไลน์ ไอดีของพาณิชย์จังหวัด

+
 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเพื่อขอรับสิทธิเข้าใช้งานระบบการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมการค้าภายใน
 

+
 

การประชุมผ่านระบบ Web Conference (ข้าว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

+

การจัดเก็บข้อมูลในการใช้รับฟังข้อความเสียงในระบบรับฝากข้อความ 1569


+
 

แผนการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการ ข้าว /มันสำปะหลัง /และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระดับจังหวัด ปี 2564

+

ประชุมมอบนโยบายประเมินสถานการณ์ส่งออกฯ
(วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12)

+

สรุปผลการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนในแต่ละพื้นที่ ตามโครงการเชื่อมโยงการค้า บรรเทาความเดือดร้อนสถานการณ์ Covid-19

+

รายงานการเบิกจ่ายและส่งคืนงบประมาณเบิกแทนกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการสินค้าข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

+

Check list_สรุปการดำเนินการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ สพจ. โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot4

+

แจ้งข้อมูลสหกรณ์ นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน
แลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้า (วันที่21พ.ค.63)

+

แจ้งรายชื่อพาณิชย์จังหวัดและผู้แทนสหกรณ์
นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน เข้าร่วมกิจกรรม (วันที่21พ.ค.63)

+

รายงานการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาผลผลิตมะม่วงส่งออก
ปี 2563 ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

+

การติดตามตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
กรณีผู้ถือบัตรสีชมพู

+

แบบรายงานการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้า

+

แบบรายงานการเชื่อมโยงผลไม้ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

+

ายงานสถานะการเปิด-ปิดด่านฯ


+
 

แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ในจังหวัด

+

การตรวจสอบข้อมูลสหกรณ์ผลไม้ใน 23 จังหวัด

+

ระบบติดตามประเมินผลโครงการ

+

กรอบเบื้องต้นของแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

+

รายงานร้านค้าธงฟ้าเข้าร่วมการปรับภาพลักษณ์ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์