กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division
...
ครบรอบ 100 ปี  กระทรวงพาณิชย์ อีก
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

แบบฟอร์มการรายงานพิเศษ

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 24 ม.ค. 2563 อ่าน [9999]

...

แบบฟอร์มการรายงานพิเศษ

        กรุณาเลือกหัวข้อรายงานเพื่อเข้าสู่ช่องทางการรายงาน

 รายงานการเบิกจ่ายและส่งคืนงบประมาณเบิกแทนกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการสินค้าข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แจ้งรายชื่อพาณิชย์จังหวัดเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 100 ปีCheck list_สรุปการดำเนินการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ สพจ. โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot4แจ้งข้อมูลสหกรณ์ นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน
แลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้า (วันที่21พ.ค.63)แจ้งรายชื่อพาณิชย์จังหวัดและผู้แทนสหกรณ์
นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน เข้าร่วมกิจกรรม (วันที่21พ.ค.63)สำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม Web Conferenceรายงานการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาผลผลิตมะม่วงส่งออก
ปี 2563 ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดการติดตามตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
กรณีผู้ถือบัตรสีชมพูแบบรายงานการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าแบบรายงานการเชื่อมโยงผลไม้ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดายงานสถานะการเปิด-ปิดด่านฯ 

แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ในจังหวัดการตรวจสอบข้อมูลสหกรณ์ผลไม้ใน 23 จังหวัดระบบติดตามประเมินผลโครงการกรอบเบื้องต้นของแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564รายงานร้านค้าธงฟ้าเข้าร่วมการปรับภาพลักษณ์ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์