กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การประชุมยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาคพาณิชย์ภาคเหนือ 17 จังหวัด ครั้งที่ 1/2563

19 ธ.ค. 2562 อ่าน [657]

...
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2563: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุชาติ สินรัตน์) และรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุพพัต อ่องแสงคุณ) เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับการบริหารการคลัง และกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค ในการประชุมยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาคพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ครั้งที่ 1/2563 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 และการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ในส่วนภูมิภาคของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือ ณ ห้องประชุมพิชชาพร เฮ้าส์ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งการเยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP และ SMEs ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์