กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

รายงานผลการให้บริการห้องสมุดดิจิทัลกระทรวงพาณิชย์ (MOC Lireary) ประจำเดือนตุลาคม 2562

กองกลาง กลุ่มงานบริหารข้อมูลข่าวสาร 18 พ.ย. 2562 อ่าน [79]

...
ผลการให้บริการของห้องสมุดกระทรวงพาณิชย์ประจำ เดือนตุลาคม 2562 ดังนี้
1. จำนวนหนังสือทั้งหมดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 19,529 เล่ม
2. หนังสือเข้ามาใหม่ โดยแบ่งเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine) จำนวน 1,272 เล่ม
3. การยืม-คืนหนังสือฯ จำนวน 198 เล่ม
4. ผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 992 ราย แบ่งเป็น มาติดต่อขอรับบริการที่ห้องสมุดกระทรวงาพาณิชย์ (Walk-in) จำนวน 630 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.15 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (กันยายน        588 ราย) และมีผู้มาใช้บริการผ่านเว๊บไซต์ ้http://e-library.moc.go.th จำนวน 362 ราย
5. ผู้สมัครสมาชิก จำนวน 88 ราย โดยแบ่งเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 60 ราย และประชาชนทั่วไป 28 ราย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ผลการให้บริการห้องสมุดดิจิทัลกระทรวงพาณิชย์.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์