กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

บริการเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 1 พ.ย. 2562 อ่าน [5616]

...

♦  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-less)      
♦  งานทรัพยากรบุคคล/สวัสดิการ  
  หลักสูตรอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่
  ระเบียบด้านการเงิน และพัสดุที่เกี่ยวข้อง
♦  ตรวจสอบเงินเดือน  
♦  ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงาน
♦  ระบบจองห้องประชุม VDO Conferrence
♦  สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์
♦  คำถาม-คำตอบที่พบบ่อย (FAQ) ในภารกิจของกรม
    กรมการค้าภายใน
    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
    กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

    สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
    กรมการค้าต่างประเทศ (เอกสาร 1) (เอกสาร 2) (เอกสาร 3)
    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
    กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
♦  รายชื่อผู้ประสานงานกรมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
    
กรมการค้าภายใน (PDF)
    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (PDF)
    กรมทรัพย์สินทางปัญญา (PDF)
  
  สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (PDF)
    
กรมการค้าต่างประเทศ  (PDF)
    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (PDF)
    กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (PDF)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

1.FAQ DIT_63.pdf

2.FAQ DBD_63.pdf

3.FAQ IP_63.pdf

4.FAQ TPSO_63.pdf

5.FAQ DFT_63.pdf

5.1 DFT_ขั้นตอนการนําเข้า (ปรับปรุง 2563) ....pdf

5.2 DFT_ขั้นตอนการนำเข้าส่งออกข้าว.pdf

5.3 DFT_ขั้นตอนการส่งออก (แก้ไข 2563).pdf

6.FAQ DTN_63.pdf

7.FAQ DITP_63.pdf

1.Officer DIT_63.pdf

2.Officer DBD_63.pdf

3.Officer IP_63.pdf

4.Officer TPSO_63.pdf

5.Officer DFT_63.pdf

6.Officer DTN 63.pdf

7.Officer DITP_63.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์