กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธิการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ฯ

กระทรวงพาณิชย์ 21 ต.ค. 2562 อ่าน [42]

...
ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธิการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application)
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

doc03675420191021175750.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์