กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ข้อมูลสินค้าเกษตร (Fact Sheet) ประจำปี 2565 เดือนกรกฎาคม สัปดาห์ที่ 1

กรมการค้าภายใน 12 ก.ค. 2565 อ่าน [52]

...

บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์