กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ PMQA หมวด 3 ด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 14 มี.ค. 2565 อ่าน [21]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์