กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ข้อมูลสินค้าเกษตร (Fact Sheet) ประจำปี 2565 เดือนกุมภาพันธ์ สัปดาห์ที่ 1

กรมการค้าภายใน 17 ก.พ. 2565 อ่าน [21]

...

บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์