กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 36 พ.ศ. 2564

กรมการค้าภายใน 31 ส.ค. 2564 อ่าน [39]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

สำนักกกร36-64.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์