กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 63 พ.ศ.2564

กรมการค้าภายใน 31 ส.ค. 2564 อ่าน [32]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

กกร 63-64.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์