กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การประชุมติดตามการดำเนินการ Salesman จังหวัด ระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัดและสำนักงานการค้าต่างประเทศ (สคต.)

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 20 ก.ค. 2564 อ่าน [56]

...
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์) เป็นประธานการประชุม Salesman จังหวัก ระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด และสำนักงานการค้าต่างประเทศ (สคต.) เป็นการติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมาตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) และให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรียบร้อย รวมทั้งการประชุมในครั้งนี้ได้ร่วมกันปรับปรุงการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ Salesman จังหวัดให้มีความรัดคุมมากขึ้น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์