กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

พิธีลงนาม Memorandum of Purchasing (MOP) การเชื่อมโยงส่งออกผลไม้ไทยจากพาณิชย์จังหวัดสู่ตลาดฮ่องกง

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 14 พ.ค. 2564 อ่าน [161]

...
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564: นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายรณรงค์  พูลพิพัฒน์) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (นายวิทยากร มณีเนตร) เป็นสักขีพยานการลงนาม Memorandum of Purchasing (MOP) การเชื่อมโยงส่งออกผลไม้ไทยจากพาณิชย์จังหวัดสู่ตลาดฮ่องกง ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการโสมสวลี ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช)  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง (นางชณันภัสร์ พิศาลอภิพงศ์) พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี (นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ) ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี (นายสุรพงษ์ เป้ากลาง) พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว (นางสาวนงเยาว์ ศรีฉันทะมิตร) เกษตรจังหวัดสระแก้ว (นายประจักร์ ประสงค์สุข) ประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว (นายบำรุง ล้อเจริญวัฒนะชัย) และประธาน MOC Biz Club จังหวัดสระแก้ว (นายเกษมสันต์  ศรีโสภา) โดยเป็นการลงนามซื้อขายมะม่วงระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้นำเข้าฮ่องกง ปริมาณรวม 2,200 ตัน มูลค่ารวม 100 ล้านบาท 
 
สำหรับการซื้อขายมะม่วงดังกล่าว แบ่งเป็น
          - จังหวัดปทุมธานี ปริมาณ 1,200 ตัน มูลค่า 55 ล้านบาท ระหว่างบริษัท Freco Asia Company Limited ผู้ส่งออกไทย กับบริษัท Shing Kee Lan Company Limited ผู้นำเข้าฮ่องกง
          - จังหวัดสระแก้ว ปริมาณ 1,000 ตัน มูลค่า 45 ล้านบาท ระหว่าง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะม่วงจังหวัดสระแก้ว ผู้ส่งออกไทย กับบริษัท Chiang Mai Herbs Trading Limited ผู้นำเข้าฮ่องกง

การลงนามซื้อขายมะม่วงผ่านทางออนไลน์ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้ของไทยเข้าสู่ตลาดฮ่องกงได้เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางการจำหน่ายและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ และยังเป็นสร้างโมเดลการค้าใหม่ให้เกิดขึ้นรองรับยุค New Normal ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัด ในฐานะเซลส์แมนจังหวัด ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด แลฑูตพาณิชย์ทำหน้าที่เป็นเซลส์แมนประเทศ ทำงานร่วมกับผู้ส่งออก ผู้นำเข้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ และให้เซลล์แมนจังหวัดและเซลส์แมนประเทศประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันการส่งออกสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าของจังหวัดไปยังตลาดต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์