กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การประชุมการถ่ายทอดความรู้ของกองบริการการพาณิชย์ภูมิภาค (KM) ครั้งที่ 1/2564

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 2 มี.ค. 2564 อ่าน [185]

...
วันที่ 2 มีนาคม 2564: กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (กบภ.) ได้จัดประชุมการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มงานให้กับบุคลากรภายใน โดยมีผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (นายวันชัย อาจกมล) เป็นประธาน เพื่อให้บุคคลากรได้มีความรู้เพิ่มเติมและรับทราบการทำงาน ภาวะกิจของแต่ละกลุ่มงานร่วมกัน รวมทั้งการกำหนดแนวทางการทำงานในปีงบประมาณ 2564 ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

KM Presentation ศก2.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์