กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ประชุมคณะกรรมการเพื่อสนบัสนุนการดำเนินงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 1/2564

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 19 ก.พ. 2564 อ่าน [181]

...
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564: กองบริหารการพาณิชย์การพาณิชย์ภูมิภาค (กบภ.) ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 1/2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ 1 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์) เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากรองอธิบดีจากกรมต่างๆ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และที่ปรึกษาการพาณิชย์ เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อพิจารณาเห็นชอบคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการรายงานประจำของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งแนวทางการสั่งการระกว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์