กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การประชุมการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนสืบเนื่องจาก กรอ.พาณิชย์

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 10 พ.ย. 2563 อ่าน [131]

...
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร) เป็นประธานในการประชุมการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนสืบเนื่องจาก กรอ.พาณิชย์ ณ ห้องกิติยากรวนลักษณ์ ชั้น 4 โดยเป็นการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐ ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์) อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (นายกีรติ รัชโน) รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร) ผอ.กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (นายวันชัย อาจกมล) ผอ.กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน (นางสาวมณฑา พันธุ์ทอง) และภาคเอกชน ประกอบด้วย รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (นายนิยม ไวยรัชพานิช)และประธานหอการค้าจังหวัด อาทิ บุรีรัมย์ สระแก้ว ตราด จันทบุรี และหนองคาย เพื่อหารือแนวทางการอำนวยความสะดวกในการออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าให้กับผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ในช่วงฤดูกาลผลไม้ในวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์