กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การลงพื้นที่การติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 27 ต.ค. 2563 อ่าน [96]

...
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563: ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (นายวันชัย อาจกมล) ร่วมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางธนันดา ทีปวัชระ) ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานและให้คำแนะนำในการปรับภาพลักษณ์ของศูนย์บริการประชาชนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับสมัครในการประกวดการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และให้คำปรับษาด้านการดำเนินงานภายในสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์