กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การตรวจเยี่ยมการเชื่อมโยงซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนสินค้า ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ธ.ก.ส. (สกต.) สาขากระบี่

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 15 ก.ย. 2563 อ่าน [67]

...
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุพพัต อ่องแสงคุณ) และคณะผู้แทนสำนักงบประมาณ และผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (นายวันชัย อาจกมล) ตรวจเยี่ยมชมกิจกรรมการตรวจเยี่ยมการเชื่อมโยงซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนสินค้า ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ธ.ก.ส. (สกต.) สาขากระบี่

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์