กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การประชุมหารือผ่านระบบ Web Conference การดำเนินการตามแผนการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและเชื่อมโยงตลาดระหว่างจังหวัด

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 3 ก.ค. 2563 อ่าน [111]

...
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563: นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือผ่านระบบ Web Conference การดำเนินการตามแผนการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและเชื่อมโยงตลาดระหว่างจังหวัด โดยมีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุชาติ สินรัตน์) ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นาภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์) และผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (นายวันชัย อาจกมล) เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย เพื่อชี้แจงนโยบายและข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เรื่องการดำเนินการแลกเปลี่ยนซื้อขายและการเชื่อมโยงสินค้าของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด โดยกระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้า และการเชื่อมโยงตลาดมูลค่า 1,000 ล้านบาท และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการจัดหาตลาดสินค้าเกษตรและผลไม้ให้เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการในจังหวัด มีแนวทางปฏิบัติ อาทิ การเจรจาแลกเปลี่ยนสินค้ากับจังหวัดอื่น การจัดหาผู้รับซื้อ การเชื่อมโยงตลาด และการกระจายผลผลิต

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์