กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

โครงการขอรับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) ภายใต้โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทย

การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1 ก.ค. 2563 อ่าน [239]

...
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กำนหนดจัดโครงการขอรับตราสัญลักษณ์ Thai Trust (T Mark) ภายใต้โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการยุค Thailand 4.0  (Branding Thailand: ธ้ฟรสฟืก 4.0) เพื่อส่งเสริมคุณค่าที่โดดเด่นของสินค้าและบริการของไทย และเพิ่มโอกาสแก่ผู้ประกอบการในการนำเสนอสินค้าและบริการสู่ตลาดโลก รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้านวัตกรรมไทยที่มีคุณภาพให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปีนี้มุ่งกลุ่มเป้าหมายผู้ปรกอบการใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ มุ่งเน้นแก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก กลุ่มอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์แฟชั่น และกลุ่มอึตสาหกรรมอื่นๆ  และกลุ่มธุรกิจบริการ ได้แก่ ธุรกิจบริการด้านโรงพยาบาล/การแพทย์ ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงาม ธุรกิจบริการด้านการศึกษา ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการขอรัยตราสัญลักษณ์ T Mark ได้ที่เว็บไซต์ www.thailandtrustmark.com และสามารถขอทราบข้อมูลเพิ่ม เบอร์โทร 02-507-8266 และ 02-507-8287

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์