กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การประชุมหารือ Web Conference กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 6/2563

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 26 มิ.ย. 2563 อ่าน [181]

...
วันที่ 26 มิถุนายน 2563: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุชาติ สินรัตน์) เป็นประธานการประชุมหารือ Web Conference กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 6/2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนจากรมต่างๆ ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค และผู้อำนวยการกองตรวจราชการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อติดตามการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กับภารกิจจากกรมต่างๆ เช่น การติกตามสถานการณ์ผลไม้ปี 2563 โครงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ผลผลิตผลไม้ออกสู่ตลาดมาก โครงการพัฒนาผู้ประกอบการฮาลาลสู่การค้าออนไลน์ภายใต้ "E-Commerce" การดำเนินโครงการสมาร์ทโชวห่วยเดลิเวอรี่
การดำเนินโครงการสมาร์ทโชวห่วย การให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล การแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้า เชื่อมโยงตลาดระหว่างจังหวัด กิจกรรมพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ล็อต 4 ภายใต้โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชนปี 2563 และการจัดหาผู้ประกอบการเข้าร่วมงานมหกรรม "100 ปี พาณิชย์ร่วมใจฝ่าภัย COVID-19"

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์