กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

โครงสร้างบุคลากร

2005 ยอดเข้าชม

นายวันชัย อาจกมล

ผู้อำนวยการกอง

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรติดต่อ : 02 507 6466

นางศิริภา กุลดิลก

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นายพงศธร โพธิ์แก้ว

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางสาวสุพรรษา ไกรสถิตย์

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางวรัชชยา จันทร์กลั่น

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางสาวกุสุมา สิทธิวงศ์

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นายณัชทิวัฏ สายสาระ

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นางสาวยุวธิดา กุลชาติ

นักวิชาการพาณิชย์

นางสาวปภาวรินท์ ติรสุวรรณรัชต์

นักวิชาการพาณิชย์

กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า 1

เบอร์โทรติดต่อ : 02 507 7012

นายระพี ศิวิลัย

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสมหมาย น่วมภักดี

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางสาวกาญจนา เวฬุวณารักษ์

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางสาวรินทร์พิชา ศรีจันทร์

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางอมรศิริ บัวเงิน

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

ว่าที่ ร.ต.ฐิวาณฬฒ์ คงประสม

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นางสาวภัตราภรณ์ แซ่เหงี่ยว

นักวิชาการพาณิชย์

นายตรีภัทร อังคุลนาวิน

นักวิชาการพาณิชย์

กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า 2

เบอร์โทรติดต่อ : 02 507 6929

นางสาวจารุนันท์ เนติวิเชียร

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นางพิมพ์พิศา ถิรธรรมสาร

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นายสืบพงษ์ พูนวรรณกุล

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นายยอด แสงศรี

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางสาวฉัตรสุชล คุ้มถนอม

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางสาวสุรีรัตน์ ศรีสวัสดิ์

นักวิชาการพาณิชย์

นายธีรวัฒน์ ยมสวัสดิ์

นักวิชาการพาณิชย์

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศเศรษฐกิจการค้าภูมิภาค

เบอร์โทรติดต่อ : 02 507 6905

นางสาวนภาพร ธรธรรม

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นายพงศธร สุขสราญ

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางสาวอิงค์สนิษฐา ผดุงศิลป์

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นายจารุตร สมวงศ์

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางสาวจีราภา เทพเวที

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นายทรงพล สังข์รุ่ง

นักวิชาการพาณิชย์

นางสาวขวัญใจ พรมยศ

นักวิชาการพาณิชย์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ : 02 507 6223

นางสาวรัตนาภรณ์ ภู่จิรเกษม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายปัญญา โพธิ์เกตุ

พนักงานธุรการ ส3

น.ส.ประสบพร พยุง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป