กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

6009 ยอดเข้าชม

กบภ. จัดกิจกรรม KM ประจำเดือนกันยายน 2563

วันที่ 28 กันยายน 2563: กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (กบภ.) จัดกิจกรรม KM ประจำเดือนกันยายน 256310

28 ก.ย. 2563 74

อ่านเพิ่มเติม
การตรวจเยี่ยมการเชื่อมโยงซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนสินค้า ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ธ.ก.ส. (สกต.) สาขากระบี่

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุพพัต อ่องแสงคุณ) และคณะผู้แทนสำนักงบประมาณ และผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (นายวันชัย10

15 ก.ย. 2563 70

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมหารือผ่านระบบ Web Conference การดำเนินการตามแผนการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและเชื่อมโยงตลาดระหว่างจังหวัด

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563: นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือผ่านระบบ Web Conference10

3 ก.ค. 2563 113

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมหารือ Web Conference กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2563: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุชาติ สินรัตน์) เป็นประธานการประชุมหารือ Web Conference10

26 มิ.ย. 2563 185

อ่านเพิ่มเติม