กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

6012 ยอดเข้าชม

การเข้าร่วมการเปิดงานและออกบูท งานกาชาดประจำปี 2562

เมื่อเวลา 17.15 น. วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายนายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล)10

19 พ.ย. 2562 211

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้านและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

18 พ.ย. 2562 50

อ่านเพิ่มเติม
การเปิดงานโครงการพัฒนาร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชวห่วย

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชวห่วย เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ10

31 ต.ค. 2562 129

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดชเยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 1)

16 ต.ค. 2562 119

อ่านเพิ่มเติม