กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ทำเนียบ

476 ยอดเข้าชม

palace2
palace2
palace2

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

1. นายวันชัย อาจกมล 1 ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน