กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division